Moje projekty uchwał


UCHWAŁA O ELEKTROWNI WODNEJ NA IMBERFALU


Projekt z 30 stycznia 2014 roku
UCHWAŁA NR ……….
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
Z DN. ………………………………2014 roku
w sprawie zmiany statutu uzdrowiska.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z dnia 13 czerwca 2012 r. poz. 651 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje: 
§1. Wyłącza ze strefy ochrony uzdrowiskowej oznaczonej literą „A” infrastrukturę wodną w postaci struktury jazu usytuowanego na rzece Jeziorce w odległości 5km + 915m od jej ujścia do rzeki Wisły, położonego w poprzek rzeki Jeziorki na działkach nr ewid. 87 i 88 z obrębu 01-25 oraz działce nr ewid. 29 z obrębu 03-12 w zakresie i granicach określonych graficznie w załącznikach nr 1 i 2, będących integralną częścią niniejszej uchwały (części działek nr ewid. 86/1, 87, 88 z obrębu 01-25 oraz części działek nr ewid. 11 i 29 z obrębu 03-12). Jednocześnie włącza wymieniony obszar do strefy ochrony uzdrowiskowej oznaczonej literą „B”.
§2. Przedmiotowa zmiana granic stref „A” i „B” zostaje przedstawiona ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w celu potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 i 5 art. 43 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z dnia 13 czerwca 2012 r. poz. 651 z późn. zm.).
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
UZASADNIENIE
Celem zmiany statutu uzdrowiska jest umożliwienie budowy na jazie wymienionym w §1 zeroemisyjnej elektrowni wodnej umożliwiającej pozyskanie tzw. zielonej energii z praktycznym wykorzystaniem istniejących urządzeń wodnych. Z wnioskiem o przedmiotową zmianę statutu uzdrowiska wystąpiła do Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Marina Konstancin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 8 listopada 2013 r.
Instalacja wpłynie pozytywnie na wizerunek i charakter gminy uzdrowiskowej a także będzie stanowić ważną atrakcję turystyczną. W chwili obecnej lokalizacja elektrowni wodnej w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej nie jest możliwa ze względu na brzmienie przepisu art. 38a ust. 1 pkt 1 ppkt j) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Projekt stanowi realizację strategii rozwoju gminy uzdrowiskowej Konstancin-Jeziorna do 2020 roku, rozdział: Cele strategiczne, cele operacyjne i działania, punkt I.2 str. 48.

Załącznik: Analiza prawna sporządzona na potrzeby radnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w związku z powyższym projektem zmiany statutu uzdrowiska.
Konstancin-Jeziorna, 7 marca 2014

Do Przewodniczącego Rady Miejskiej
Konstancina-Jeziorny
p. Andrzeja Cieślawskiego


ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ
W DNIU 26 MARCA 2014

Zgodnie z par. 25 pkt 2 i 4 Regulaminu Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny z dn. 13 września 2011, składam w przewidzianym Regulaminem terminie projekt uchwały na najbliższą sesję RM wraz z wymaganą opinią radcy prawnego. Proszę o przekazanie projektu radnym oraz komisjom Rady celem zaopiniowania.

Z pozdrowieniami,
Tomasz Zymer
Radny VI kadencji

W załączeniu:
1)      Projekt uchwały zaopiniowany przez radcę prawnego.
2)      Analiza prawna związana z tym projektem.

WIZUALIZACJA ELEKTROWNI NA IMBERFALUKonstancin-Jeziorna, 2 stycznia 2013 roku

Tomasz Zymer
Radny VI kadencji
Ul. Mirkowska 35C, 05-520 Bielawa
exams@orange.pl; tel. 504-080-170

Do Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
p. Andrzeja Cieślawskiego
Do wiadomości: Biura Prawnego UMiG, ul. Warszawska 32, pok. nr 10, w celu zaopiniowania
Do wiadomości: wszystkich radnych
Do wiadomości: Burmistrza Gminy, p. Kazimierza Jańczuka

Zgodnie z par. 25 pkt 4.3 oraz 5 Regulaminu Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dn. 13 września 2011 składam poniższy projekt w Biurze Rady Miejskiej oraz przekazuję do Biura Prawnego w celu zaopiniowania, w terminie zgodnym z Regulaminem RM, na ponad 16 dni przed planowaną Sesją Rady w dniu 24 stycznia. Wnioskuję o wprowadzenie niniejszego projektu pod obrady i jego głosowanie na najbliższej Sesji. Oczekuję, że podobnie, jak w przypadku projektów wprowadzanych przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady, Biuro Prawne zaopiniuje i ewentualnie zasugeruje korekty w przedstawionym projekcie w terminie, który pozwoli na wprowadzenie projektu do zaopiniowania przez komisje Rady oraz na styczniową Sesję RM, zgodnie z Regulaminem. Zaznaczam, że do określonego Regulaminem Rady terminu przekazania projektów uchwał radnym RM pozostał jeszcze tydzień i że praktyka gminna wskazuje, że jest to okres całkowicie wystarczający dla zaopiniowania projektu przez Biuro Prawne UMiG, tym bardziej, że projekt ten opiera się na aktach prawa miejscowego już zatwierdzonych i funkcjonujących z powodzeniem w innych gminach Polski.

Z poważaniem,
Tomasz Zymer
Radny VI kadencjiUCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Na podstawie art. 5a ust. 2 w zw. z art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Konstancin-Jeziorna określone w Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia....................2013 r.

Regulamin w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla Gminy.
§ 2. Ilekroć w tekście jest mowa o:
1) Radzie – rozumie się przez to Radę Miejską Konstancin-Jeziorna,
2) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna,
3) Gminie – rozumie się przez to Gminę Konstancin-Jeziorna,
4) konsultacjach – rozumie się przez to konsultacje społeczne przeprowadzane na podstawie
przepisów niniejszego Regulaminu,
5) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1244, Nr 208, poz. 1241, Nr 149, poz. 887),
6) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
7) Radzie Osiedla – rozumie się przez to radę jednostki pomocniczej Gminy Konstancin-Jeziorna określonej w § 3 ust. 1 Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna, powołanej odrębną uchwałą,
8) Sołtysie i Radzie Sołeckiej - rozumie się przez to sołtysa i radę wsi wymienionej w § 3 ust. 1 Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna,
8) Młodzieżowej Radzie – rozumie się przez to Młodzieżową Radę Miejską Konstancin-Jeziorna.
§ 3. Zaleca się prowadzenie konsultacji społecznych na możliwie najwcześniejszym etapie tworzenia projektu bądź inwestycji, w tym także na wczesnym etapie przygotowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
§ 4. 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy przeprowadza się w sprawach ważnych dla mieszkańców.
2. Konsultacje z mieszkańcami Gminy mogą być przeprowadzone w szczególności w sprawach dotyczących:
1) strategii rozwoju Gminy,
2) wieloletnich planów inwestycyjnych,
3) inwestycji miejskich,
4) organizacji komunikacji publicznej w Gminie,
5) programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami,
6) programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
7) projektów aktów prawa miejscowego, w tym m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwał o wprowadzeniu i zmianie opłat i podatków,
8) strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy,
9) strategii i programów branżowych w dziedzinach obejmujących zadania własne Gminy,
10) budżetu miasta na kolejny rok kalendarzowy,

Rozdział 2.
Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych
§ 5. 1. Burmistrz może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy lub na wniosek osób, organizacji i instytucji wymienionych poniżej.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych składa się na ręce Burmistrza, a uprawnionymi do występowania z wnioskiem są:
1) mieszkańcy Gminy (w liczbie co najmniej 50 osób, posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw),
2) komisja Rady właściwa rzeczowo w sprawie przedmiotu konsultacji,
3) organizacja pozarządowa – w sprawach związanych z celami statutowymi tej organizacji.
4) radni Gminy (w liczbie co najmniej 5 osób),
5) Rady Osiedla – w sprawach dotyczących wyłącznie danego osiedla,
6) Rady Sołeckie - w sprawach dotyczących wyłącznie danego sołectwa
7) Młodzieżowa Rada – zwykłą większością głosów.
3. Wniosek powinien zawierać:
1) przedmiot, termin i zasięg terytorialny konsultacji,
2) formę konsultacji, określenie sposobu zgłaszania opinii, uwag i propozycji,
3) uzasadnienie z określeniem celu konsultacji,
4) wskazanie osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie złożonego wniosku oraz jej
danych kontaktowych,
5) informację o sposobie dostępu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji.
4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców Gminy, oprócz wymagań określonych w ust. 3, zawiera także:
1) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu,
2) listę osób popierających wniosek zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy i własnoręczne podpisy.
5.W konsultacjach brać udział mogą wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Gminy, z wyjątkiem spraw dotyczących młodzieży i jej potrzeb oraz konsultacji odbywających się na wniosek Młodzieżowej Rady, w których może brać udział młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkująca lub ucząca się na terytorium Gminy.

6. Wniosek spełniający wymogi określone w ust. 2 jest rozpatrywany przez Burmistrza w terminie 30 dni od dnia złożenia.
7. Wnioski niekompletne należy uzupełnić w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania do ich uzupełnienia. Wnioski nieuzupełnione pozostają bez rozpatrzenia.
§ 6. 1. Burmistrz rozpatruje wniosek, uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji, istotność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej oraz zasadność proponowanego sposobu konsultacji.
2. Rada Miejska może przyjąć każdy wniosek o konsultacje społeczne odrzucony przez Burmistrza w głosowaniu na sesji zwykłą większością głosów. W takim wypadku Burmistrz ma obowiązek niezwłocznie wydać zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji.
3. Wykonanie decyzji o przeprowadzeniu konsultacji, w drodze Zarządzenia, powierza się Burmistrzowi.
3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, określa:
1) cel i przedmiot konsultacji,
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz miejsce ich przeprowadzenia,
3) zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach,
4) formy przeprowadzania konsultacji,
5) jednostkę organizacyjną Urzędu lub Gminy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji,
6) termin i formę przekazania mieszkańcom Gminy informacji o wynikach konsultacji.
4. Burmistrz informuje wnioskodawcę o sposobie realizacji wniosku.
§ 7. 1. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
1) otwartych spotkań z mieszkańcami zwanych dalej spotkaniami konsultacyjnymi, które odbywają się po godzinie 16 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy,
2) badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu aktu prawa miejscowego, projektu dokumentu (lub założeń do projektu dokumentu), propozycji rozwiązania ważnej sprawy dla Gminy na stronie internetowej Urzędu i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą m.in. poczty elektronicznej, formularza zgłoszenia uwagi, formularza ankietowego itp.,
3) warsztatów dla mieszkańców Gminy, umożliwiających zdobycie wiedzy na temat konsultowanego przedsięwzięcia i wypracowanie rozwiązań,
4) zebrań z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy,
5) przekazania do zaopiniowania projektu dokumentu organizacjom pozarządowym lub instytucjom,
6) zogniskowanego wywiadu grupowego,
7) badań reprezentatywnych grup społecznych,
8) innych formach uzasadnionych potrzebami i celami konsultacji.
2. Burmistrz dokonuje wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb i zaistniałych okoliczności.
3. Możliwe jest prowadzenie konsultacji równolegle w różnych formach.
4. Konsultacje społeczne prowadzone w formie wskazanej w ust. 1 pkt 2 nie mogą trwać krócej niż 21 dni.
5. Realizacja konsultacji społecznych wymagająca specjalistycznej wiedzy, odbywać się będzie z udziałem ekspertów w danej dziedzinie.
6. Burmistrz w uzasadnionych przypadkach może powołać zespół opiniodawczo-konsultacyjny, którego zadaniem jest pomoc w ocenie zasadności składanych uwag. W jego skład mogą wejść przedstawiciele uczelni wyższych, organizacji społecznych oraz miejskich jednostek organizacyjnych, a także eksperci z zakresu prowadzonej inwestycji lub projektu.
§ 8. 1. Burmistrz zapewnia obsługę merytoryczną i organizacyjną spotkań konsultacyjnych. Koszty organizacji konsultacji społecznych. pokrywane są z budżetu Gminy lub z funduszy zewnętrznych pozyskanych na ten cel.
2. Ze spotkania konsultacyjnego sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności osób biorących udział w spotkaniu. W przypadku gdy konsultacje społeczne prowadzone są jedynie w formie spotkań konsultacyjnych, protokół zamieszcza się na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z treścią protokołu i przedłożenia opinii.
3. Spotkanie konsultacyjne jest ważne bez względu na liczbę obecnych na nim mieszkańców. Spotkania, o których mowa w § 8 pkt 1, prowadzi Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona.
4. Informacja o spotkaniach konsultacyjnych powinna być podana do wiadomości publicznej co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem spotkania obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu, poprzez wywieszenie ogłoszenia w gmachu Urzędu w miejscu ogólnodostępnym, obligatoryjnie - na tablicach ogłoszeń na terenie gminy, a także obligatoryjnie – poprzez przekazanie wszystkim sołtysom i Radom Osiedli oraz Młodzieżowej Radzie, którzy powinni powiadomić o konsultacjach odpowiednio mieszkańców osiedla, wsi lub młodzież szkolną.
§ 9. 1. Konsultacje w trybie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2 prowadzone są jednocześnie poprzez:
1) opublikowanie formularza na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) umieszczenie w Kancelarii Urzędu lub w innym wyznaczonym do tego celu miejscu urny oraz wyłożenie obok niej formularzy.
2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać temat konsultacji, informację o stronie internetowej, lub innym miejscu, gdzie można uzyskać wyczerpujące informacje dotyczące konsultowanego zagadnienia oraz adres email, na który można nadsyłać wypełnione formularze, lub wnioski dotyczące danego zagadnienia.
3. Nieprzedstawienie przez zainteresowanych udziałem w konsultacjach opinii w terminie wyznaczonym na konsultacje społeczne oznacza rezygnację podmiotu z prawa jej wyrażenia.
§ 10. Burmistrz może zlecić przeprowadzenie konsultacji wyspecjalizowanemu podmiotowi zajmującemu się konsultacjami społecznymi.
§ 11. Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące, chyba że ustawa stanowi inaczej.


Rozdział 3.
Postępowanie po zakończeniu konsultacji
§ 12. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w terminie 7 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na piśmie do wiadomości wszystkim sołtysom i Radom Osiedli, których dotyczył wniosek o przeprowadzenie konsultacji.
§ 13. 1. Każdorazowo dokonuje się ewaluacji zrealizowanych konsultacji pod kątem przyjęcia właściwych form, metod konsultacji, zrozumiałości przekazywanej informacji, dotarcia do właściwych grup odbiorców, pozyskania odpowiedniej ilości uwag, przeznaczenia odpowiedniej ilości czasu na konsultacje, efektów – uwzględnienia pozyskanych uwag w konsultowanym przedmiocie, dokumencie.
2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia ewaluacji, o której mowa w ust. 1, z wykorzystaniem narzędzia opracowanego przez specjalistów lub wyspecjalizowaną instytucję.

Uzasadnienie
Celem prowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Konstancin-Jeziorna jest wzmocnienie mechanizmu partycypacji społecznej w sprawach ważnych dla Gminy, które spowodują znaczącą zmianę warunków życia mieszkańców. Konsultacje społeczne przeprowadzane w Gminie Konstancin-Jeziorna mają wzmocnić aktywną współpracę pomiędzy władzami samorządowymi a obywatelami oraz podnosić jakość demokracji lokalnej. Zadaniem Uchwały jest określenie i usystematyzowanie sposobu i formy prowadzenia dialogu z mieszkańcami Gminy Konstancin-Jeziorna. Podjęcie niniejszej Uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna będzie gwarantować, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej przeprowadzenia konsultacji, odbywać się one będą w oparciu o znane wszystkim mieszkańcom zasady i w wiadomym trybie.

No comments:

Post a Comment